Jednoducho, rýchlo, za skvelú cenu

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KÚPU TOVARU, ZHOTOVENIE DIELA a POSKYTOVANIE SLUŽIEB

I. Návrh a uzavretie zmluvy
1.1. Objednávky prijíma dodávateľ od odberateľov výhradne na formulároch predpísaných týmito obchodnými podmienkami, a to písomne osobne alebo
poštou na adresu miesta podnikania, alebo elektronicky na e-mail zverejnený na webovej stránke podnikateľa : www.ramiprint.sk na ktorej sú súčasne
zverejnené tieto podmienky.
1.2. Odoslaná objednávka je záväzná.
1.3. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim aj predávajúcim.
1.4. Objednávka je podľa povahy vyznačených údajov návrhom na uzavretie zmluvy o dielo, alebo zmluvy o dodávke služieb, obsahom návrhu sú aj
tieto podmienky.
1.5. Návrh zmluvy je prijatý adresátom-dodávateľom, ak po prevzatí alebo doručení objednávky:
a) potvrdí jej prevzatie,
b) dostaví sa na miesto zhotovenia diela alebo miesto plnenia zmluvy o dodávke služieb,
c) urobí akýkoľvek iný výslovný alebo nevyslovený úkon, ktorým prejaví vôľu plniť zmluvu.

II. Predmet a povaha zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie konkrétneho kvalitatívne alebo kvantitatívne popísaného diela, a jeho odovzdanie objednávateľovi,
v stanovenom čase plnenia.
2.2. Predmetom zmluvy o dodávke služieb je poskytovanie služieb v rozsahu predmetu činnosti za cenu určenú v cenníku dodávateľa, v dobe určenej
v objednávke, alebo neurčitej dobe.
2.3. Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú vždy vtedy, ak v objednávke nie je vymedzený výsledok prác, ktoré ma dodávateľ
objednávateľovi dodať, ako aj vtedy, ak je cena uvedená v jednotkovej cene za hodinu, alebo iný časový úsek bez uvedenia počtu jednotiek.
2.4. Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú na neurčitú dobu, ak nie je uvedené trvanie zmluvy, alebo ak odberateľ prijme vykonanie prác
dodávateľom aj po skončení doby uvedenej v objednávke.
2.5. Rozsah objednávky možno preukázať aj kópiou záznamu z dokumentácie objednávateľa alebo tretej strany o dodaných prácach.

III. Cena a platobné podmienky
3.1. Objednávateľ je povinný dodávateľovi riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v potvrdenej objednávke ak niet písomnej zmluvy, ak cena takto nie je
dojednaná, strany sa dohodli na určení ceny podľa cenníka dodávateľa, ak ide o tovar zhotovený pre dodávateľa na objednávku objednávateľa, a
nemožno cenu takto určiť, určí cenu tretia osoba, za ktorú strany ustanovujú vybranú osobu podľa čl. VIII týchto podmienok.
3.2. Cena je splatná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi na základe preukázateľného tovaru. Splatnosť faktúry ak sa
strany nedohodli inak je 10 dní od doručenia faktúry v písomnej alebo elektronickej podobe. Na doručovanie elektronickou cestou sa použijú
ustanovenia bodu 2.1. týchto podmienok.
3.3. Cenu hradí objednávateľ podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

IV. Dodanie tovaru a reklamácie
4.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas, v objednanom množstve a kvalite na miesto určené objednávateľom. Objednávateľ je
povinný prevzatie tovaru potvrdiť. V prípade ak je tovar odovzdaný na prepravu zasielateľskej spoločnosti, s preukázateľne správnym označením
objednávateľa, považuje sa tovar za prevzatý aj bez potvrdenia prevzatia.
4.2. Reklamácie zjavných vád tovaru, ako aj množstva a druhu tovaru, je objednávateľ povinný predložiť pri prevzatí tovaru, ak niet odchylného
dojednania.
4.3. Reklamácie tovaru v záručnej dobe objednávateľ predloží dodávateľovi písomne alebo elektronicky na dojednanú elektronickú adresu. V prípade
mechanického poškodenia tovaru po podpísaní preberacieho protokolu sa záruka na vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením nevzťahuje. V
prípade mechanického poškodenia podľa tohto odseku berie objednávateľ na vedomie, že mu vznikne nárok na náhradu škody výhradne voči osobám,
ktoré poškodenie spôsobili.
4.4. Ostatné povinnosti zmluvných strán pri nárokoch z vád tovaru sa riadia úpravou zodpovednosti za vady. Objednávateľ je však vždy povinný
preukázať primerané opatrenia na predchádzanie nesprávneho používania tovaru, alebo jeho používania v rozpore s jeho účelom.

V. Omeškanie
5.1. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením má zhotoviteľ/predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na úhradu, aj v prípade, ak sa výzva vzťahuje len na istinu pohľadávky.
Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok na náhradu škody. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním diela/tovaru sa dojednáva zmluvná pokuta vo
výške 1 % ceny omeškaného diela/tovaru, alebo jeho časti za každý deň omeškania. Pokuta je splatná spolu s fakturáciou zostatku ceny tovaru.
5.2. V prípade omeškania s peňažným plnením strany dojednávajú zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania, ak je zmluva
podľa čl. I uzavretá podľa zákona o elektronickom obchode výlučne na základe zmluvných podmienok zverejnených na www.ramiprint.sk objednávkou
prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailom. Nárok na úroky z omeškania sa netýka nároku na náhradu škody vrátane ušlého zisku.

VI. Informačná povinnosť objednávateľa
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak on sám, alebo ktorákoľvek osoba, voči ktorej sa možno domáhať neúčinnosti úklonov objednávateľa
alebo náhrady podľa § 42b OZ založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý
konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie dodávateľa ako veriteľa pristúpi táto nová obchodná spoločnosť k záväzku
objednávateľa.
6.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu, a to do 10 dní odkedy
rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na náhradu škody.

VII. Spoločné záväzky a riešenie sporov z viacstranných obchodov
7.1. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 ObZ), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí
majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, ods. 2 a § 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení
ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti, ako objednávateľ objedná tovar alebo zhotovenie diela od dodávateľa/zhotoviteľa, a
následne dôjde:
a) k jeho prevzatiu iným členom skupiny podnikateľov,
b) k jeho prevzatiu v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti iného člena skupiny,
c) k jeho prevzatiu v priestoroch spoločnej prevádzky,
predstavuje takéto prevzatie dohodu o vzniku spoločného záväzku v zmysle § 511 Občianskeho zákonníka; ak k úkonu dôjde bez súhlasu pôvodného
dlžníka – objednávateľa, predstavuje takéto prevzatie pristúpenie k záväzku v zmysle § 533 OZ.
7.2. Obdobne sa strany dohodli na spoločnom záväzku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá uzavrela zmluvu a jej blízkych osôb, alebo osôb,
voči ktorým možno uplatniť návrh podľa § 42b OZ v zmysle § 511 OZ a § 533 OZ.
7.3. Pre riešenie sporov zo spoločných záväzkov alebo viacstranných obchodov ku ktorým dôjde na základe uzavretia zmluvy a prevzatia diela/tovaru
podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatní článok IX. týchto podmienok.

VIII. Návrh rozhodcovskej zmluvy pre riešenie sporov s tretími stranami
8.1. Objednávateľ podpísaním/odoslaním objednávky a súhlasom s týmito podmiekami navrhuje súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky podľa čl. IX
všetkým osobám, ktoré budú viazané spoločnými záväzkami, ako aj pristúpením k záväzku objednávateľa podľa § 533 OZ.
8.2. Zhotoviteľ/Predávajúci podpísaním/odoslaním cenovej ponuky a návrhu zmluvných podmienok navrhje súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky
podľa čl. IX všetkým osobám, ktoré sú alebo budú zaviazané spoločnými záväzkami s objednávateľom, ako aj pristúpením k záväzku podľa § 533 OZ.
8.3. Návrh podľa ods. 8.1. a 8.2. je záväzný a neodvolateľný, a prijatím zo strany spoločných dlžníkov (osôb spoločne zaviazaných) ako aj fyzických
a právnických osôb, ktoré pristúpia k záväzku objednávateľa voči zhotoviteľovi/predávajúcemu, je uzavretá rozhodcovská zmluva podľa čl. IX.

IX. Riešenie sporov
9.1. Všetky spory medzi stranami tejto rozhodcovskej doložky, alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, porušenie, výklad a zrušenie, ako
aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené rozhodcovským súdom tvoreným jediným rozhodcom Mgr. Slavomírom Jančokom, ACIArb,
(sjancok@aaa-arbitration.org) podľa pravidiel SRS JSM.
9.2. Miestom rozhodcovského konania je Zug, rozhodným právom platnosti rozhodcovskej doložky je švajčiarske právo, pričom strany podľa čl. 192
IPRG dojednali vylúčenie preskúmania rozhodcovského rozsudku Švajčiarskym spolkovým súdom, strany sa dohodli na práve požiadať o preskúmanie
rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom, ustanoveným vybranou osobou podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM zverejneného v Obchodnom
vestníku.
9.3. Strany sa výslovne v zmysle § 34, ods. 3 slovenského ZRK dohodli na tom, že sa rozhodcovský rozsudok bude považovať za vydaný v dojednanom
mieste konania, bez ohľadu na miesto jeho podpísania, odoslania a akýchkoľvek iných úkonov rozhodcovského súdu.
9.4. Strany výslovne berú ne vedomie, že na výkon rozhodnutia sa vzťahujú ustanovenia Dohovoru o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí medzi ČSR
a Švajčiarskom, vrátane Dodatkového protokolu, ktorý považuje rozhodcovský rozsudok za súdne rozhodnutie.

X. Dodatočné určenie obsahu zmluvy – stabilizačná klauzula
Ak vznikne medzi stranami spor o dodatočné určenie časti zmluvy podľa ObZ rozhodne sa o určení ustanovenia zmluvy v konaní podľa Rokovacieho
poriadku SRS JSM. Strany výslovne vyhlasujú, že dodatočné určenie časti obsahu zmluvy nie je podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej
podľa týchto obchodných podmienok.
Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stratí platnosť na základe rozhodnutia súdu, rozhodcu alebo ak čo aj len jedna zo strán namietne proti platnosti
tejto zmluvy alebo jej časti dobré mravy, alebo obchodné zvyklosti zachovávané v odvetví, strany v lehote 30 dní nahradia sporné ustanovenie iným
ustanovením, čo najbližším jeho pôvodnému obsahu a účelu. V prípade, ak nemožno dosiahnuť dohodu o obsahu takéhoto dodatku, požiadajú strany o
sprostredkovanie urovnania vyššie ustanovenú tretiu osobu (čl. 9.1).

XI. Záverečné ustanovenia
11.1. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa zverejnením SRS JSM podľa čl. IX a zverejnením v
sídle dodávateľa, a to dňom prvého zverejnenia.
11.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke dodávateľa v deň odoslania objednávky
Objednávateľom. Tieto podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení
zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v
zmysle zásady venire contra factum proprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich časti s
dobrými mravmi.
11.3. Objednávateľ odoslaním objednávky udeľuje Dodávateľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na
spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Dodávateľa za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa
Obchodných podmienok a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas objednávateľ udeľuje na dobu do jeho
odvolania.

© 2024, 123print prevádzkuje spoločnosť MMB Consult Hungary Kft., Kpt. Nálepku 10, 031 01 L. Mikuláš, SK

+421 948 778 985, e-mail: info@windsong.sk